Gård Rangsund (5)

Bruk nr 1

Bruk nr 2

Bruk nr 3 og videre

Plassene

Under bruk 1 og 2 og en under bnr 2.

1801 og før

1700

1600

Div

1936

Fortidslevninger

1936 Fortidslevninger


FORTIDSLEVNINGER (Havnø 1936).

Gno. 5 Rangsund

1.
Paa Tinghaugen, sydlig for gaarden en større røs, 14 meter lang, 6 meter brei, er vistnok den samme som for lang tid siden ble utkastet av lærer Olsen, intet fandtes. En maaske oprindelig 2 nær sammen liggende begravelser.

2.
I Huseviken en uregelmessig røs, 5 a 6 meter i tverm. en anden mer ubestemmelig lidt vestenfor, og i omtrent sammenhæng med en ur eller strandvold.

3.
Ved dyrkningsarbeide er senere fundet 1 klæbestenlampe og dele av klæberstensgryte, det vites ikke om\eller i nærheten av førstnævnte rullestensrøser.

4.
Skifersspydd funden paa bruket Breivik, indsendt til T. m.

5.
Nordlig paa en ø i sundet, nær telegraflinjen, rullestensrøs lagt paa en mot nord skraanende bergknaus, lidt uregelmesig, 6 meter i tverm. neppe utgravet.

6.
Sydliger paa samme ø, og østlig av øens høieste punkt, en lignende rullestensrøs, 5 meter i tverm. Nu delvis ombygget til en varde.

7.
Sydligst paa øen paa en mot øst skraanende bergflate 4 smaa stensamlinger, mulig rester av gravrøser.

8.
Nord for disse, ca 55 meter, lignende rullestensrøs, og videre ca. 35 meter i samme længderetning, ringformet stensætning kun etpar meter i tverm.

9.
Galjeøen. Sydøstlig paa øen liten uregelmessig rullestensrøs, omtrent 3 meter, nu ombygget til varde.

10.
Paa en lav græsvold omtr. midt paa øen en eller to nær hinanden liggende rullestensrøser, ganske faa meter av utstrækning.

11.
Nordlig paa østsiden av øen, større gravrøs, 8 meter i tverm og med tydelig fotkjede. Ogsaa for endel ombygget til varde.

Rangsund er en gammel og meget benyttet seilled og en ofte benyttet havn, det er vel denne omstændighet som har bevirket at gravrøser er omdannet til varder, at sætte op slike var en almindelgi sport for seilende.

1886

Rangsund

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 5
•Gammelt matrikkelnr: 64
•Navn på gård: Rangsund
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 66a Rangsund Benjamin Petersen 2-37 0-1-22-22
2 66b Rangsund Melkior Melkiorsen 2-37 0-1-22-22
2 66b Rangsund Lorents D. Nilsen 2-37 0-1-22-22

1799

Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1329 Jens Ole nu Jens 1 qværn i brug 4 s.
1330 Jens Hansen Henrich nu Jens Hansen 1 qværn i brug 4 s.

1647

Skattematrikkel

R a n g s u n d
4 pd .
Olluff Oelsenn 2 pd.
Olluff Ni elsenn 2 pd.
Kongen bygger.
1 dr

Familier 1801 og før den tid

LOGG INN på 1801 og før

Bruk denne linken

1801 og før

Anders Nilsen

1796 - 1796

1801 og før

Benjamin Kristensen

1759

1801 og før

Berith Olsdtr

Uekte

1801 og før

Elling Olsen

1711-1724

1801 og før

Hans Jensen

1765

1801 og før

Henrik Olsen

1765 -1801

1801 og før

Jens Hansen

1766-1831

1801 og før

Jens Jensen

1761

1801 og før

Jens Johansen

1801 og før

Jens Olsen

1756

1801 og før

Jørgen Nilsen

1745

1801 og før

Nils Johansen

1797

1801 og før

Nils Rangsund

1740

1801 og før

Ole Jonsen

1769-1805

1801 og før

Ole Karstensen

1757-1758

1801 og før

Ole Kristensen

1760-1761

1801 og før

Peder Pedersen

1765