Gård Rangsund (5)

Bruk nr 1 - side B

1910 Peter Benjaminsen
1910 Benjamin Petersen
1900 Peter Johansen

Bruk nr 1 - side A

Hans Peder Karlsen, familien
Olava (Lava) Pettersdtr, familien
Dortea Gabrielsdtr, enke og leilending
Peder Pettersen, bruker
Petter Andreas Pettersen, familien
Lars Jensen, familien
Johan Hagen Hansen, familien

Bruk nr 2

Benonie Pedersen
Karl Kristoffersen
Klemmet Sckjulsson
Lauritz Hansen
Lorents Didrik Nilsen
Melker Melkersen
Nils Danielsen

Bruk nr 3 og videre

Bjørn Bjørnø
Brynjulf Pedersen
Halvdan Albertsen
Hilma Albertsen
Jens Selsøyvoll
Petter Benjaminsen

Plassene

Under bruk 1 og 2 og en under bnr 2.
Familiene:
Albert Benjaminsen
Elias Pedersen
Karolius Eriksen
Ole Johan Pedersen
Olaf Petersen
Peter Petersen

1801 og før

FAMILIER:
1842 Jens Johansen (1801)
1831 Jens Hansen (1801)
1805 Ole Jonsen (1801)

1798 Anders Nilsen
1797 Nils Johansen
1797 Henrik Olsen
1795 Anders Olsen
1768 Ole Karstensen

Div

1936

Fortidslevninger

1936 Fortidslevninger


FORTIDSLEVNINGER (Havnø 1936).

Gno. 5 Rangsund

1.
Paa Tinghaugen, sydlig for gaarden en større røs, 14 meter lang, 6 meter brei, er vistnok den samme som for lang tid siden ble utkastet av lærer Olsen, intet fandtes. En maaske oprindelig 2 nær sammen liggende begravelser.

2.
I Huseviken en uregelmessig røs, 5 a 6 meter i tverm. en anden mer ubestemmelig lidt vestenfor, og i omtrent sammenhæng med en ur eller strandvold.

3.
Ved dyrkningsarbeide er senere fundet 1 klæbestenlampe og dele av klæberstensgryte, det vites ikke om\eller i nærheten av førstnævnte rullestensrøser.

4.
Skifersspydd funden paa bruket Breivik, indsendt til T. m.

5.
Nordlig paa en ø i sundet, nær telegraflinjen, rullestensrøs lagt paa en mot nord skraanende bergknaus, lidt uregelmesig, 6 meter i tverm. neppe utgravet.

6.
Sydliger paa samme ø, og østlig av øens høieste punkt, en lignende rullestensrøs, 5 meter i tverm. Nu delvis ombygget til en varde.

7.
Sydligst paa øen paa en mot øst skraanende bergflate 4 smaa stensamlinger, mulig rester av gravrøser.

8.
Nord for disse, ca 55 meter, lignende rullestensrøs, og videre ca. 35 meter i samme længderetning, ringformet stensætning kun etpar meter i tverm.

9.
Galjeøen. Sydøstlig paa øen liten uregelmessig rullestensrøs, omtrent 3 meter, nu ombygget til varde.

10.
Paa en lav græsvold omtr. midt paa øen en eller to nær hinanden liggende rullestensrøser, ganske faa meter av utstrækning.

11.
Nordlig paa østsiden av øen, større gravrøs, 8 meter i tverm og med tydelig fotkjede. Ogsaa for endel ombygget til varde.

Rangsund er en gammel og meget benyttet seilled og en ofte benyttet havn, det er vel denne omstændighet som har bevirket at gravrøser er omdannet til varder, at sætte op slike var en almindelgi sport for seilende.

1886

Rangsund

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 5
•Gammelt matrikkelnr: 64
•Navn på gård: Rangsund
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 66a Rangsund Benjamin Petersen 2-37 0-1-22-22
2 66b Rangsund Melkior Melkiorsen 2-37 0-1-22-22
2 66b Rangsund Lorents D. Nilsen 2-37 0-1-22-22

1799

Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1329 Jens Ole nu Jens 1 qværn i brug 4 s.
1330 Jens Hansen Henrich nu Jens Hansen 1 qværn i brug 4 s.

1647

Skattematrikkel

R a n g s u n d
4 pd .
Olluff Oelsenn 2 pd.
Olluff Ni elsenn 2 pd.
Kongen bygger.
1 dr