Gård Myken(71) - bruk nr 7 og 8

Utheim (07) og Småhaugen (08)

Utheim og fiskebruket

71.07 Utheim

2002

Overdradd...

Gnr 71, bnr 7 er overdradd for kr 300.000 fra Lauritz Oliver Eliassen til Hanne Elisabeth Eliassen, Terje Oliver Eliassen og Jostein Eliassen (20.01.2002).

1950

Eier og bruker - Emil Eliassen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1928

Kjøpt...

Auksjonsskjøte datert 1.9.1928 til E. O. Eliassen, Myken, på gnr 71, bnr 7, Utheim, av skyld 6 øre, samt 3 rorbodere på Myken, gnr 71, bnr 3 og 5 for kjøpesum kr 16,500.

1927

Brev til skifteretten

Auksjon over Fiskebruket på Myken m.m., kommentar til et brev.
Brev til Rana Skifterett i anledning handelsmann Johan Kristian Mathisens dødsbo, skrevet av den senere kjøper – Emil Eliassen, Myken. Det som her var unntatt, var vel noe som Petter Moe hadde interesse av å overta? Han hadde i alle år 1923-1930 et godt samarbeid med skifteretten. Jeg har enda ikke helt klart for meg hva som ble resultat av dette brevet? I alle fall hadde dødsboet alle disse 4 rorboder i 1927. Her er bua i ”Ravnkloa” nevnt som eid av Johan Mathisens dødsbo, samt ”2 på eiendommen beroende rorboder”.

Myken, den 29.10.1927.
Til Rana Skifterett, Mo i Rana.
Som interessert under forrige auksjon i dødsboet til Johan Mathisens eiendom her, og videre er bekjent med at ny auksjon vil bli avholdt uti november, og at der ifølge rykter ytterligere skal underslåes også de to 2 på eiendommen beroende rorboder, foruten de 2 før unntatte, så at kommende auksjon kommer til at omfatte kun brygge, våningshus og fjøs, med bare omtrent tomten til disse huse, men ikke den hele skyldsatte grunneiendom, tør jeg tillate meg forespørre skifteretten om så er tilfelle.

Jeg kan forutsette at skifteretten har interesse av at eiendommen blir best mulig betalt, i så fall – anser jeg det som min mening at samtlige rorboder, kanskje gjerne med unntagelse av den såkalte ”Ravnkleivbua”, blir med i kjøpet.

Det er min personlige mening at hvis ikke minst 3 tre rorboder, samt den hele skyldsatte grunneiendom blir med i kjøpet, vil stedet neppe ha noen interesse utenom dem som representerer boet og familien Mathisen.

For min personlige del nevner jeg at stedet kun har interesse for fiskeforretning og hva dermed står i forbindelse, og da er det jo en ?istens betingelse av rorbodene blir med i kjøpet, samt grunneiendommen uavkortet.

Velvilligst meddel mig om der vil bli approbasjonsfrist også kommende auksjon, likeså om pånevnte samlet eiendom påhviler noe som helst heftelser og for tilfelle hvilken. Deres velvillige svar imøtesees omgående, eller konferanse i telefon da jeg er bestyrer av rikstelefonen her. Ærbødigst E. Eliassen.

1916

Eier og bruker - Johan Kristian Mathisen

Kjøpekontrakt mellom Hans D. Nilsen og Johan Mathisen av 10.07.1916. Tinglyst 12.8.1916. Skjøte fra Hans D. Nilsen til Johan Mathisen av 1.2.1922, tinglyst 6.2.1922.

1910

Strandsitter og handelsmann - Johan Kristian Mathisen

001 01 Joh. Mathiesen 12.09.1878 Rødøy hf g Landhandel forretning, Strandsitter og handelsm. f
002 01 Martha Mathiesen 04.09.1890 Bodø hm g Huslig arbeide, Handelsmnds. frue f
003 01 Jacob Theodorsen 24.01.1883 Rødøy tj ug Handelsbetjent b
004 01 Petter Moe 11.01.1889 Bodø tj ug Handelsbetjent b
005 01 Kristine Mathiesen 28.02.1888 Rødøy tj ug Tjenestepike b
006 01 Anna Arntsen 03.08.1894 Rødøy b ug Besøgende (hjemme huslig arbeide) mt
007 01 Abel Danielsen 15.02.1881 Rødøy Mt. arbeider g Fisker, Snekker mt

Petter og Kristine

Ekteparet flytta senere fra Utheim til bnr 8 Småhaug - etter at de kjøpte dette bruket fra svoger Johan Kristian Mathisens dødsbo,

Trandamper Jakob Martin Jakobsen

1910: 003 01 Jacob Theodorsen 24.01.1883 Rødøy tj ug Handelsbetjent b
Jakob Martin Jakobsen ble født 24. januar 1883 på gården Kjetvik. Lenke dit.

1905

Daniel Nilsen (skredder) besøk på Utheim

Se også kortet under her.

1901

Festekontrakt til Johan Kristian Mathisen

Festekontrakt mellom gårdeier (av det bruk denne eiendom tidligere tilhørte – Anna Nilsen og handelsmann Johan Kristian Mathisen, datert
18.01.1901.

1878

Johan Kristian Mathisen

Sønn av eier og bruker av gården Tjong Nedre bnr 1 - Mathis Ivarsen.

1910

Viet Trondhjem

1910 14. MAI.
Handelsmann Johan Kristian Mathisen, f. Tjong, bosatt Myken (1878).
Tjener Martha Magdalena Moe, født Bodin, bosatt Myken. (1890).
Viet i Trondhjem. Att. 14.5.1910.

Martha Magdalene Moe, g. Mathisen

Søster av Petter Moe som bodde hersteds og senere på Smaahaagene.
Utvandret som enke til Candada 1926. Lenke til utvandring.

Barn

Else Helene Mathisen

Barn

Ole Martin Andreas Mathisen

Barn

Arne Kristian Mathisen

Magnus Johan Mathisen

Oppvokst på Utheim på Myken, senere bosatt hos onkelen Petter Moe på Småhaug (bnr) 8 - og fra 1944 etablert som familiemann på Tjong Nedre - bnr 6 Fjellheim. Farens feriested som han arvet.

Sølvkanne

© Kerstin Martinsen, Myken.

Kannen befinner seg på Utehim idag.  Den ble gitt som gave fra handelsmannen Johan Kristian Mathisen, som da eide utheim, til svoger Ole Jakobsen Engen, da han giftet seg igjen etter at Mathisen søster, hans ektefelle, var død.  Kjerstin er etterkommer etter Ole Jakobsen Engen.

Utheim noen år senere

71.08 Småhaug

Eier og brukere etter 1964

2012

Andel overdradd...

Andel av Gnr 71, bnr 8 er overdradd for kr 450.000 fra Yngve Ness til Birgit Soleng (26.3.2012)

2003

Andel selges

Andel av gnr 71 bnr 8 er solgt for kr 100.000 fra Gro Synnøve Stenvik og Ole Martin Nerdal til Arnulf Stenvik og Oddbjørg Stenvik (07.05.2003).

2001

Halvard Thomessen selger

Gnr 71, bnr 8 er solgt for kr 300.000 fra Halvard Thommesen til Gro S. Stenvik Nerdal, Ole Martin Nerdal, Oddbjørg Stenvik og Arnulf Stenvik (19.07.2001).

Hans Roger Pedersen selger

Skjøte fra Hans Roger Pedersen til Halvard Thomessen.

Wenberg selger

Skjøte fra Hilmar Wenberg til Hans Roger Pedersen.

Bnr 8 Småhaug

1964

Petter Moe selger

Skjøte fra Petter Moe til Hilmar Wenberg.

1950

Eier og bruker - Petter Moe

Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1923

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt. Vi undertegnede Martin Nicolaisen og Johan Mathisen Myken, har i dag sluttet følgende kontrakt: Jeg Martin Nicolaisen, eier av parsellen ”Småhaug” gård nr 71, bnr. 8 av skyld 4 øre i Rødøy tinglag, selger herved til Johan Mathisen denne min parsell med bygninger og naglefaste indretninger, samt alle tilhørende herligheter og rettigheter alt i den stand hvor det nu forfindes. Kjøpesummen er kr 5000, femtusenkroner, som avgjøres på følgende måte: Kjøperen overtar som personlig skyldner, selgerens lån i Rødøy sparebank, Rødøy, bog nr 372 og 1108, stort kr 1800. Ett tusenåttehundrekroner. Dessuten fratrækkes fra kjøpesummen selgerens gjeld til ovennevnte kjøper stor kr 1400. Etttusenfirehundrekroner. Kjøpesummen betales kontant. Parsellen, eiendommen ”Småhaug” kan tiltrædes og takes i besiddelse av kjøperen så snart selgeren er fraflyttet denne. Til eiendommen hviler det veirett til fordel for de øvrige naboer gnr 71, bnr 1,2,3 og 5. Andre heftelser hviler ikke på eiendommen og der er odelsfri.
Myken 16de juli 1923.

Merknad fra innskriveren:
Dette er ordna noen måneder før handelsmannen døde. Det er trolig at Petter Moe flytta inn her straks Martin var utflytta, sammen med kona Kristine. Martha har ikke bodd her. Hun hadde Utheim og Fjellheim på Tjong Nedre, og bodde også tidvis hos sin gamle far i Bodø, hvor hun også hadde en del personlige ting. Hun utvandra til Canada, via Trondheim, 21.7.1926.

1922

Utskiftning

Utskiftning mellom dette bruk, bnr 1, 2, 3, 5 og 7, hvorunder også er tatt bestemmelse om bruksrettigheter til tomter m.v., tinglyst 6.3.1922.

1921

Fra husmannsplass til matrikulert bruk

Skyldeling vedkommende bnr 8 ”Småhaug” foretatt under offentlig utskriftning, tinglyst 9.5.1921.

Vannbæring

© RLA (12843).

Foto fra Petter Moe: Skrevet bak på bildet: Jakob bærer vand fra brynden til stua på Smaahaug - vinteren 1944.

Bodø - Biskop Krogh gate 1

Petter Moe sine foreldre eide og bodde i dette huset ved tellingen 1900 og 1910. De var flytta noen år før århundreskiftet fra et småbruk de eide i Rønvika.  De var da bosatt i Bodin.

Søsteren Martha bodde her også ved tellingen 1900.  Også som gift midlertid i 1910 - hun fødte sin første barn her (Else) bare noen dager etter tellingen.   Hennes mann Johan Kristian Mathisen var på tellingstidspunktet i en båt på vei til henne i Bodø.

Personene utenfor her - er personer som har leid øverste etasje og er bosatt der ved tellingen 1910.