Gård Stensland (09) 1600

Hovedsiden

1668 Iffuer (Ivar) Brønildsen
1668 Bertel Brønildsen
1668 Hermann Tommesen
1647 Brønnild
1647 Kongen eier

1801

1700

09.00 1668 Ivar Brønnildsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Iffuer
Etternavn: Brønildsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: SteensLand
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

09.00 1668 Bertel Brønnildsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Bertel
Etternavn: Brønnildsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: SteensLand
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

09.00 1668 Hermann Tomassen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Hermand
Etternavn: Tomesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: SteensLand
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

09.01 1647 Brønnild

1647

Bruker (ene): Brønnild

S t e e n s l a n d
1 w .
Brønnild 1 w .
Kongen bygger.
3 ort .

1616

Felleshistorien 77:

"Det var blitt et problem å skaffe levebrød til alle søkende. I noen grad kunne det ryddes nye bruk på eldre gårder. .........."Brynild Olsen fikk bygsle en nyrydding på 18 mk. i Steinsland i 1616 og likeså Per i Sørfjord i 1625." ..... På de 2 sist ryddede, Kvalvik og Kjettvik, skattet oppsitterne Gregus og Nils som "ødegårdsmenn". ......."Det var ikke enkelt å etablere seg. Nils som hadde vært husmand i Sørfjord fra 1612, bygslet og skulle ta opp gården Vassvik i 1615, men var tilbake i Sørfjord i 1617."

19.01 1647 Kongsgods

1647

Kongsgods

Kongen bygger.
3 ort .